Konkurs Yellowface

Regulamin konkursu na Instagramie „Yellowface”

 1.  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Magdalena Adamus z siedzibą Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa identyfikująca się numerem NIP 5472123296 , REGON 383005414 oraz wydawnictwo Fabryka Słów z siedzibą przy ul. Irysowej 25 A, 20-834 Lublin NIP: 946-23-29-992, REGON: 432301780 dalej zwani „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 7 października 2023 r., a kończy dnia 11 października 2023. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

 2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  5. obserwuje w serwisie Instagram konto Catus Geekus,
  6. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu pod postem konkursowym na profilu Catus Geekus odpowiedzi na pytanie konkursowe:

  Jako podróżnik w czasie możesz ukraść manuskrypt dowolnego słynnego klasyka literatury. Jaka to książka i co w niej zmieniasz, żeby nikt się nie zorientował?

 5. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Zadanie Konkursowe zostanie ocenione przez jednoosobową komisję Organizatora w osobie Magdaleny Adamus.
 2. Po zakończeniu Konkursu Magdalena Adamus dokona oceny wykonanego przez Uczestników Zadania Konkursowego i wyłoni wśród Uczestników 4 (słownie: czwórkę) Zwycięzców, którzy w ocenie Organizatora wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Nagrodą w konkursie jest jeden z czterech egzemplarzy książki „Yellowface” Rebecci F. Kuang. Organizator przeznacza na rzecz konkursu dwa egzemplarze książki w oprawie zintegrowanej i dwa egzemplarze książki w oprawie broszurowej. Rodzaj oprawy, jaki otrzymają Zwycięzcy konkursu, jest przypadkowy.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 12 października 2023 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w relacjach profilu Organizatora w serwisie Instagram (profil Catus Geekus) najpóźniej dnia 12 października 2023 r.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości informującej o zwycięstwie, wiadomości zwrotnej z informacjami niezbędnymi do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych albo niezgodnych z Regulaminem.
 11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez wydawnictwo Fabryka Słów na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę, w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie, wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12. Fundatorem Nagród jest wydawnictwo Fabryka Słów z siedzibą przy ul. Irysowej 25 A, 20-834 Lublin NIP: 946-23-29-992, REGON: 432301780
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt wydawnictwa Fabryka Słów.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną. 

4. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników są Magdalena Adamus oraz wydawnictwo Fabryka Słów. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa oraz na adres e-mail kontakt@catusgeekus.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@catusgeekus.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

5. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Yellowface na adres e-mail kontakt@catusgeekus.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Al. Jerozolimskie 85/21, 04-234 Warszawa związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2023 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: http://www.catusgeekus.pl/konkurs
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram, ani z nim związany.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.